neděle 14. října 2012

na kritické židli Antonín Novák o 4AMNa kritickou židli usedl architekt Antonín Novák a vyjádřil se k vypovězení smlouvy se sdružením 4AM.  

STANOVISKO SPRÁVNÍ RADY NČA K PETICI NA PODPORU 4AM

(obdrželi jsme emailem 14.9.)

Správní rada NČA se na svém zasedání konaném dne 19.7.2012 zabývala peticí na podporu 4AM v brněnské Galerii architektury. Ačkoliv shledala, že ani autoři petice neuvedli žádné důvody, proč 4AM v brněnské Galerii architektury podporují, a ačkoliv nemá žádnou obecnou povinnost veřejně odůvodňovat svá rozhodnutí, rozhodla se správní rada vyhovět jejich přání a touto cestou zveřejnit důvody svého rozhodnutí vypovědět ke konci roku 2012 nájemní smlouvu se 4AM.
Brněnská Galerie architektury vznikla na přelomu 80. a 90. let minulého století nákladem tehdejšího Českého fondu výtvarných umění, který byl vlastníkem domu na Starobrněnské a vznik galerie financoval - stejně jako ostatní své aktivity ve prospěch architektonické obce - z prostředků pocházejících z tehdejších povinných odvodů z příjmů všech architektů. Dům i s galerií spolu s ostatním majetkem sloužícím architektům se posléze po transformaci Fondu na nadaci a jejím rozdělení stal majetkem Nadace české architektury. Ta v minulých letech galerii rekonstruovala pro potřeby soudobé prezentace architektury, a to opět s vynaložením prostředků vzniklých z původních povinných odvodů všech architektů. Vznikla tak galerie, která má - vzhledem k poslání Nadace i k původu použitých prostředků - sloužit široké architektonické obci k získávání odborných informací a k prezentaci vlastní práce.
V roce 2010 po dokončení rekonstrukce uspořádala Nadace výběrové řízení na nájemce této galerie. Nadace nabízela prostor galerie za dotované nájemné 1 Kč ročně plus další podporu formou grantů. Přihlásili se pouze dva uchazeči, z nichž jeden byl zcela nereálný a druhý se svým zaměřením nejen na architekturu ale i na nová média s posláním Nadace zčásti míjel. Správní rada se za pomoci své výběrové komise rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se 4AM ačkoliv toto družení mělo poněkud jiné zaměření než Nadace.  Následně se však rozhodla, že po prvním roce činnosti 4AM v brněnské galerii se k otázce Galerie architektury vrátí.
Od počátku letošního roku pak členové správní rady vedli diskuse nad informacemi o činnosti brněnské galerie. Shledali, že za celý rok 2011 byla galerie pro veřejnost otevřena pouze cca 161 dní, přičemž pro srovnání pražská Galerie Jaroslava Fragnera byla otevřena 230 dní. Sledováním výstavního programu i reakcí z prostředí brněnské architektonické obce členové správní rady dále dospěli k názoru, že profil 4AM je vyhraněn směrem, který nejen že není významné části brněnského odborného publika blízký, ale který dokonce i řadu brněnských architektů v podstatě vylučuje z možnosti v galerii prezentovat své práce a názory. Klubový charakter provozu, který je orientován jen na určitou část brněnské kulturní veřejnosti, pak tuto orientaci galerie jen podtrhuje. Brněnský nájemce navíc nedokázal navázat spolupráci s pražskou GJF a cestou vzájemné výměny alespoň některých výstav rozšířit rejstřík prezentace architektury jak v Brně tak v Praze a lépe tak zhodnotit prostředky vkládané Nadací do obou galerií. K problémům s brněnskou galerií dále přispěla neochota 4AM respektovat závazné pokyny památkové péče týkající se vnější prezentace 4AM na fasádě nadačního domu.
Přes veškerý respekt k právu sdružení 4AM prezentovat architekturu i další témata způsobem jemu vlastním dospěla většina členů správní rady k názoru, že není správné vynakládat nadační prostředky způsobem, který vyhovuje jen části brněnského publika, z níž navíc architekti tvoří jen jeden segment. Vyhraněná činnost 4AM má nepochybně své místo na brněnské kulturní a společenské scéně, není však na místě, aby jeho činnost Nadace podporovala v dosavadním rozsahu, který tvoří jednu z největších položek jejích výdajů -  4AM obdrželo od Nadace granty na rok 2011 v celkové výši 450 tis. Kč. Spolu s dotací nájemného, která činila 195 tis. Kč (1500 Kč/m2 ročně) tak sdružení 4AM mělo k dispozici nadační prostředky v celkové výši 645 tis. Kč.
Proto se správní rada po nezdařeném pokusu o smírné oboustranné odstoupení od smlouvy rozhodla nájemní smlouvu se 4AM jednostranně vypovědět, což jí ustanovení čl. VII. smlouvy umožňuje. Správní rada tím nehodlá nikterak zasahovat do vlastní činnosti 4AM, pouze tak ukončuje dosavadní způsob a rozsah podpory této činnosti z prostředků Nadace. Pokud bude sdružení 4AM ve své činnosti pokračovat v jiných prostorách a požádá Nadaci o nadační příspěvek na projekty, které budou spadat do sféry poslání a činnosti Nadace, může od Nadace v budoucnu získat další podporu pro svoji činnost. Vyloučena rovněž není ani ad hoc spolupráce přímo v prostorách Galerie architektury.
Co se budoucího provozu brněnské Galerie architektury týká, Nadace v současné době hledá způsob, jak galerii provozovat co nejotevřenějším způsobem respektujícím pluralitu názorů a svobodu volby osobních a odborných preferencí. Vzhledem k tomu, že galerie je jenom jedna, měl by její budoucí provozovatel umožnit prezentaci co nejširšího spektra pojetí architektury a podporovat dialog napříč architektskou komunitou, včetně širší zainteresované veřejnosti. Měl by také spolupracovat s dalšími obdobnými galeriemi v Česku i v zahraničí a přivážet do Brna zapůjčené výstavy rozšiřující místní obzory. 

středa 22. srpna 2012

čekání na reakci

19.6. (tedy více než před dvěma měsíci) jsme pěti členům správní rady Nadace české architektury předali prostřednictvím paní Krátké pět dopisů. Na prosbu adresovanou čtyřem členům správní rady,  kteří hlasovali pro vypovězení smlouvy se sdružením 4AM ( ing. arch. Martinu Peterkovi, ing. arch. Tomáši Bezpalecovi, ing. arch. Tomáši Zlámalovi, ing. arch. Zdeňkovi Jiranovi) a předsedovi správní rady (ing. arch. Radku Kolaříkovi), zatím nikdo nereagoval.

Od paní Krátké jsme po emailové prosbě po reakci dostali odpověď, že 
vzhledem k náročnému programu zasedání nebyla formulována společná odpověď a reakce bude k dispozici po dalším zasedání 22.8.2012. čtvrtek 19. července 2012

předání výzvyDnes jsme předali paní Krátké (ředitelce Nadace české architektury) pět dopisů s prosbou o veřejné vysvětlení důvodů, které vedly k vypovězení smlouvy se sdružením 4AM. Čtyři z nich byly adresované členům správní rady NČA, kteří hlasovali pro vypovězení smlouvy se sdružením 4AM (Martinu Peterkovi, Tomáši Bezpalecovi, Tomáši Zlámalovi, Zdeněku Jiranovi), jeden předsedovi správní rady (Radku Kolaříkovi).


Tuto výzvu podpořilo během jednoho měsíce téměř tisíc architektů, umělců, teoretiků a dalších lidí, kterým není postoj NČA lhostejný. Věříme, že odborný a společenský kredit řady osobností pomůže k zodpovědnému přehodnocení a vysvětlení dosavadního postoje.


Všem děkujeme za podporu a průběžně budeme informovat o dalších krocích.


středa 27. června 2012

vyslovení podpory 4AM

Milí kolegové architekti a fanoušci architektury,

rádi bychom podpořili dosavadní činnost sdružení 4AM z brněnské Galerie architektury. Vede nás k tomu nedávné rozhodnutí správní rady Nadace české architektury vypovědět sdružení 4AM nájemní smlouvu. Toto rozhodnutí považujeme za omyl a jeho odůvodnění za nedostatečné.

Aby neztratila NČA náš respekt a důvěru, rádi bychom požádali členy správní rady o veřejné vysvětlení. Diskuze na toto téma by se měli účastnit kromě 4AM i členové výběrové i grantové komise, co nejširší část architektonické obce a samozřejmě návštěvníci výstav, přednášek a dalších akcí, které 4AM za dobu svého působení zorganizovali.   

V případě, že by ani na základě této diskuze nedošlo k přehodnocení rozhodnutí, předpokládáme, že NČA představí dlouhodobou koncepci brněnské galerie a konkrétně vyloží, jak by měl příští provozovatel galerie plnit poslání nadace „prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury“.  

Bez této diskuze se pro nás NČA stane neprůhlednou a nedůvěryhodnou. Věříme však, že k diskusi dojde a vstřícná komunikace obnoví vzájemnou důvěru. 

Souhlasíte-li s tímto apelem, přečtěte si text, který adresujeme členům správní rady NČA, kteří hlasovali pro vypovězení smlouvy a připojíte své jméno na  http://www.petice24.com/podpora_4am, (přednostně Vás prosíme prostřednictvím této cesty, protože s tím budeme mít méně starostí) nebo v komentáři (s platným emailem). Seznam pod textem, budeme v průběhu doplňovat.

Podporu 4AM bychom rádi předali NČA před dalším zasedáním správní rady, 
které bude 

19/7 od 14.00.


v červnu 2012


Ida Čapounová 
Jakub Chuchlík
Rostislav Koryčánek
Adam Gebrian
Jan Kadlas
Cyril Říha
Petr Lešek
Rostislav Zapletal

David Hlouch
Petr Babák
Antonín Novák

Petr Janda
Osamu Okamura
Jan Jablunka
Matěj Hollan
Věra Konečná

Pavel Hnilička
Pavel Mahdal
Ondřej Lipenský
Ondřej Merta

Jan Skoumal
Maria Topolčanská
Vojtěch Veškrna
Jan Pernecký
Filip Šenk

Michal Okleštěk
Ondřej Chybík 
Balázs Kovács
Vito Halada 
Pavel Hendrych
Dagmar Sitařová
Pavel Pospěch
Jonáš Kolařík
Natalia Veľká
Jiří Horský
Kryštof Koza
Jan Kubát
Jiří Vojtěšek
František Dlabáč
David Pavlišta
Petr Láska
Alena Mazalová
Petra Kučerová
Miroslav Vodák
Petra Kunarová
Martin Jančok

Igor Kovačevič 
Tomáš Zdvihal
Filip Dědic
Ondřej Doležal
Barbora Antonová
Dušan Urbanec
Michaela Kubinová
Vojtěch Kratochvíl
Tomáš Horalík
René Dlesk

Martin Valíček
Veronika Křístková
David Marek
Nela Gottvaldová
Michal Škoda

Miroslava Zadražilová
Martin Bražina
Jan Tabery
Ján Pernecký
Martin Kolář
Markéta Lisá

Jan Freiberg
Kristian Maňas
Ivana Svobodová
Petra Lexová
Matěj Málek
Iva Tomková
Milan Novotný
Hripsime Zohrabyan
Michal Fridrich
Daniel Szabó
Petr Skočovský
Marie Gelová
Adéla Smažilová
Benjamin Bradnanský
Šárka Kolejková
Aleš Šedivec
Klára Stolková
Edita Beníšková
Jana Nevosadová
Eva Hroudná
Martin Klenovský
Miloš Rejsek
Aleš Flídr
Andrej Nechaj
Jan Vodička
Barbora Heroldová
Karel Novák
Paweł Wachnicki
Aleksandra Wachnicka
Petr Hájek
Linda Pišová
Adam Kvasnička
Marcela Vorlíčková
Lucie Tomešková
Petr Hrůza
Ľubica Drangová
Ondřej Aust
Martin Bukáček
Vladimíra Šťastná
Mariana Synková
Jan Pospíšil
Jan Hřídel
Jan Charvát
Filip Blažek
Martin Fleischmann
Jan Juráš
Barbora Mikitová
Tomáš Kučerovský
Jiri Richter
Zuzana Krejčířová
Tereza Rullerová
Radim Petruska
Marek Adamov
Karolína Plášková
Martin Černý
Martin Vrábel
Martin Sládek
Zuzana Gogová
Lea Dostálová
Jan Vlach
Anna Durnová
Dávid Demjanovič
Zdeněk Tomášek
Vladimíra Mikušová
Kateřina Katovská
Jan Smutný
Stanislav Mokrý
Kristýna Ševčíková
Lukáš Kokeš
Adéla Vavrecká
Judit Kovács-Parrag
Jiří Kacíř
Bořek Peška
Stanislava Moravcová
Petr Čáslava
Lívia Eiselleová
Michaela Kotlandová
Jana Trundova
Martina Růžičková
Petr Švéda
Václav Skácel
Blažena Stránská
Matěj Kotouček
Petr Hýl
Marie Stejskalová
Jiří Peterka
Petra Sopoušková
Jakub Zach
Klára Tasovská
Markéta Kinterová
Petra Tomášiková
Szymon Rozwałka
Martin Rosa
Jan Heimer
Jiří Kokeš
Michal Kuzemenský
Jiří Josef Douša
Svatopluk Bartík
Zuzana Révészová
Štěpán Mosler
Lenka Hanusová
Magdalena Kobzova
Martina Dobrovolná
Peter Hudač
Šárka Mecnerová
Jan Holna
Ivana Jedrzejková
Petr Vrba
Eva Vinklerová
Andrea Teshim
Honza Vlach
Barbora Kratochvílová
Jan Vlček
Viktor Odstrčilík
Juraj Hoppan
Markéta Pešková
Zdeno Galis
Michaela Velčková
Tomáš Procházka
Elena Weyrová
Ivana Pospíšilová
Eva Rysová
Michaela Kostková
Zdenek Kvasnica
Alena Macková
Aleš Stuchlík
Jiří Honzírek
Jana Baierová
Marek Salamon
Ivana Johnová
Antonín Koutný
Ludmila Haasová
Pavel Žáček
Veronika Nováková
Jakub Ryšávka
Darina Bartková
Adéla Sedláčková
Tomáš Veith
Jakub Kořínek
Dominika Petrů
Jiří Jaroš
Daniel Struhařík
Eva Štrocholcová
Darina Bulajcsiková
Zuzana Janečková
Michal Volf
Svatopluk Mikyta
Ondřej Hrabal
Irena Svobodova
Dita Hádková
Peter Stec
Svatopluk Sládeček
Tomáš Hronek
Hana Pospíšilová
Hana Plochová
Svoboda Aleš
Stanislav Šida
Ingrid Spáčilová
Prokop Holoubek
Michal Šuranský
Lucie Sedláková
Slavomír Šmálik
Jiří Psotka
Matej Fandl
Kristina Adamsonova
Kateřina Zemanová
Jan Vávra
Zuzana Přikrylová
Jakub Mareš
Veronika Kubová
Igor Genda
Martin Kotoul
Lerch Paul
Michaela Absolonová
Miloslava Skácelová
Eva Pálková
Josef Chybík
Jiří Huške
Lucie Surá
Ivan Floreš
Martin Bernátek
Martina Flekačová
Vendula Floderová
Radovan Smejkal
Tomáš Hrůza
Jakub Fabián
Jiří Špičák
Vladislav Králíček
Martin Kaščák
Barbora Přidalova
Petra Skalická
Jiří Navrátil
Petr Coufal
Monika Langová
Štěpánka Nová
Radka Neumanová
Jiří Brzobohatý
Denisa Chylová
Pavla Kačírková
Zuzana Bodnárová
Jolana Danková
Ladislav Mirvald
Michal Nejezchleb
Karolína Vašourková
Petr Jakšík
Maria Trnovská
Petr Valenta
Klára Doubková
Václav Peloušek
Barbora Linková
Veronika Hyrjová
Marie Stindlová
Dušan Dobiaš
Benedikt Markel
Juraj Gigac
Jakub Hamerský
Viktor Čech
Pavel Směřička
Ivan Lemak
Hana Chybíková
Petra Jízdná
Jana Ondiková
Olga Vrbíková
Jitka Polcarova
Lucie Petruskova
Martina Malá
David Lerch
Klára Varmužová
Radim Hnátek
Karel Kříž
Mariana Koutská
Adéla Procházková
Jan Kratochvíl
Matyáš Dlab
Veronika Sádovská
Michal Jašek
Aneta Stančíková
Martina Šviková
Tereza Nováková
Jan Čarek
Katarína Tuľaková
Helena Bartošová
Dana Krčmářová
Martin Surovec
Lucia Barthová
Martina Nováková
Jan Pešák
Michael Nechvátal
Barbara Herucová
Kamil Ezeš
Barbara Gregorová
Lukáš Roubal
Kamila Rýparová
Adéla Sobotková
Jakub Plášil
Lenka Matoušková
Veronika Trnovska
Jaromír Vachala
Michaela Grundová
Simona Juračková
Ivo Kratochvíl
Katarína Gatialová
Martina Kaňovská
Kateřina Jebavá
Pavlína Kolcunová
Tomáš Pospíšil
Alexandra Sýkorová
Tomáš Jenček
Adéla Kaderová
Jirka Havlíček
Tomáš Staudek
Jan Vaněček
Kristina Halfarová
Ľudmila Činovská
Markéta Vopelková
Klára Jeništová
Žaneta Vašková
Jiří Kolomazník
Ondřej Rys
Petr Stodulka
Alexandra Gojdičová
Daniel Toth
Martin Klimeš
Kristína Blesáková
Marie Černocká
Gabriela Zigova
Zuzana Magdova
Markéta Veselá
Amalia Roxana Filip
Martin Pecina
Jiří Suchánek
Tereza Galuszková
Karolina Jirkalová
Zdenka Plasková
Ján Ertl
Václav Navrátil
Libor Teplý
Jan Bouček
Ivan Palacký
vladimír hora
Jan Boček
Veronika Zapletalová
Ivana Hlaváčková
Jana Turecká
Pavla Zimová
Tomáš Pejpek
Ludvik Kavin
Ondřej Žižka
Miroslav Kindl
Monika Kučerová
Jaroslav Šťastný
Iveta Kotačková
Milan Dospěl
Evžen Sobek
Petr Vavřík
Jaroslav Juřica
Tomáš Řepa
Zdeňka Kujová
Tomáš Doležal
Lucie Halabalová
Dagmar Zvoníčková
Lada Tlučhořová
Kateřina Vlková
Lukáš Hutter
Hana Kopcová
Dana Balážová
Bob Stejskal
Štěpán Vašut
Hana Borková
Béatrice Vicaire 
Tomas Kelar 
Anna Koželouhová
Tereza Dvořáková
Lucie Sendlerová
Jan Žůrek
Magdaléna Kuchtová

Martina Řehořová

Jaroslav Točík

Jana Raabensteinová

Helena Doudová
Jaroslav Matoušek
Kateřina Sochová
Iveta Černá
Tomáš Poušek
Markéta Brüstlovà
Ivan Vavřík
Jiří Hlaváček
Lucie Ševčíková
Jitka Gazdošová
Václav Štojdl
David Macháček
Milan Joja
Jan Horák
Jan Machát
Petr Synek
Marta Frasineanu
Martin Doležel
Nora Galfayan
Jan Stolek
David Přikryl
Marek Lahoda
Levan Asabashvili
Vladimír Zadražil
Martina Zuzanakova
Karel Figlár
Filip Drlík
Ondřej Bechný
Karin Winroth
Marketa Strnadova
Adriana Zámečníková
Vít Karlas
Zuzana Psotková
Gheorghe Zugravu
Karel Ježek
Cristi Borcan
Julia Mensch
Jana Sargová
David Oliva
Lukas Berberich
Yevgenia Belorusets
Michal Trávníček
Petr Dombek
Krolina Melichárková
Ivica Káčerová
David Konečný
Magdalena Rausová
Pavel M. Smejkal
Samu Szemerey
Jasna Flamiková
Barbora Milatová
Vladimír Moško
Oto Brzobohatý
Jana Řeháková
Tibor Dékány
Jiří Zlatohlávek
Adéla Foldynová
Marek Šnyrch
Hana Typltová
Ondřej Kučera
Paul Mitchell
Ludwig Henne
Michal Nedbal

Michal Fašánek 
Adam Macharáček 
Kamila Musilová 
Tomáš Vrtek 
Ghenadie Popescu 
Matěj Hala 
Tomáš Procházka 
Prokop Matěj 
Jakub Janoušek 
Jaroslav Ostrčilík 
Jakub Macek 
Hana Kuncová 
Eliška Mikšová 
Michal Havlíček 
Markéta Cilečková 
Marie Malá 
Juraj Gábor 
Radek Toman 
Ondřej Chutný 
Jan Tabor
Jana Möllerová
Milan Domkář
Felipe L. Navarro
Ivona Škaroupková
Karol Frühauf
Kristýna Supíková
Martin Ander
Andrea Pernicová
Barbora Prudilová
Adam Guzdek
Jana Braňková
Miroslava Grajciarová
Jiri Sukup
Ádám Hatvani
Martin Daněk         
Tomáš Wožniak
Petr Toman
Alice Boleloucká
Alena Moravová
Miroslav Pazdera
Jiří Janků
Rostislav Švácha        
Jan Skřivánek
Jiří Vokřál
Kateřina Kolíbalová
Martin Křivánek
Lubomír Novák
Ondřej Švancara
Michaela Vodáková
Ludmila Urbánková
Olga Strublová
Iaroslava Bondarchuk
Marina Koneva
Oles Tomah
Municipal Gallery Kharkiv
Veronika Pacaková
Zdeněk R. Šturma
Michal Zlatkovský
Eliška Kociánová
Tomáš Pilař
Evžen Zelinka
Vanda Vaculovičová
Štěpán Vrána
Daniel Maťátko
Michael Audy
Vojtěch Bis
David Danhofer
Barbora Postránecká
Petr Valdhans
Jana Šinkyříková
Jakub Jírů
Gabriela Duchoňová
Roman Kekel
Simona Řádková
Martin Janoušek
Martin Fiala
Tomáš Lízal
Jiri Horak
Žaneta Skálová
Klára Pohlová
Jan Havlice
Soňa Malá
Attila Bujdosó
Ondřej Novák
Mojmír Měchura
Jan Škrabal
Hana Chybíková st.
Monica Taufarová
Petr Tíkal  
Jan Šépka
Hana Šmerková
Diana Lukačevičová
Jaroslav Čermák
Matej Zlonicky
Klára Kolofíková
Vladimír Fanta
Lucie Krcmar Heidlerova
Zuzana Tomanová
Jan Egerle
Jana Šipulová
Klára Bažantová
Tomas Mokry
Marek Michna
Michal Barák
Jana Böserlová
Lenka Holcnerová
Luděk Kmínek
Petr Šimeček
Lukáš Iľko
Martin Nytra
Jana Mastíková
Jan Rouzek
Jitka Balabánová
Barbora Jandejsková
Boris Klepal
Michal Kotlas
Katerini Duničková
Michal Petr
Ester Havlová
Hana Šrajerová
Jiří Vítek
Ladislav Kuba
Denisa Kanderová
Martin Mikláš
Jan Homola
Igor Kropš
Robert Gallo
Dan Kotouček
Miroslav Strádal
Martin Králík
Miroslava Šešulková
Marek Pyszko
Antonín Popelka
Kateřina Krkošková
Chi Mai Lan
Jan Mléčka
Hana Svobodová
Radim Mazálek
Josef Fiala
Barbora Chadimová 
Jan Adámek
David Korsa
Miroslav Dvouletý
Václav Kielar
Ivo Stejskal
Michaela Nováková
Filip Škubal
Marek Wojnar
Markéta Wallo
Petr Kundrát
Josef Řezníček
Vojtěch Petřík
Eva Staffová
Eva Horáková
Libor Urbánek
Tereza Ježková
Kristina Simkova
Tereza Novotná
Ivana Lelkes
Frantisek Spicak
Dimitrova Gergana
Kateřina Frejlachová
Aleš Navrátil
Radek Novotný
Hana Pleskačová
Jan Votoček
Leoš Horký
Blanka Bábková
Ondřej Hojda
Jan Šárka
Tomáš Kozelský
Sára Al Masany
Jaroslav Vorlíček
Imro Vaško
Pavel Uličný
Jakub Fišera
Marek Petrík
Dalibor Dvořák
Martin Hrubý
Barbora Páralová
Martin Pour
Petr Preininger
Petr Šipula
Vít Votroubek
Iva Kolajová
Orsolya Vadasz
Dániel Kovács
Jiří Ondroušek
Adam Ambrus
Jana Šerá
Jan Valíček
Barbora Hladišová
Jaroslava Davidova
Jan Bartůšek
Jan Magasanik
Michaela Tománková
Vaclav Kocian
Vladimir Fialka  
Ivana Valeková
Zlata Hálová
Martin Doležal
Marian Jan
Martin Nawrath
Monika Kertész
Levente Polyak
Jakub Stýblo
Tereza Kupcová
Pavlína Šarayová
Jana Nebesářová
Martina Hrubešová
Eugen Panescu
Barbora Zmeková
Szemzo Zsofia         
Katarina Slaninova
Ondřej Synek
Gabor Zimboras
Martin Bělkovský
Naděžda Menšíková
Milena Sršňová
Petra Buganská
Eliška Nováková
Vlastimil Sýkora
Bohuslava Olešová
Jakub Oleš
Adéla Kyselová
Ondřej Havlín
Martin Vlček
Ivo Studenský
Michal Moravčík
Veronika Tvrdá
Eva Severová
Petr Sedlacek
Vojtěch Tecl
Pavel Buryška
Václav Němčík
Jarka Skřivánková
Anna Ondrušová
Kateřina Špidlová
Andrej Gogora
Lukáš Likavčan
Jitka Vančurová
Tereza Freyová
Lea Hawerlandová
Pavel Starý
Michal Čermák
Lucie Bartoňová
Patrik Uchal
Bronislav Farkač
Lenka Farkašová
Martin Švec
Jana Preková  
Tereza Svobodová
Michal Černo  
Bohumír Němčík
Lenka Půžová
Václav Drozd
Iveta Pavlíková
Gabriela Křemenová
Pavel Lachman
Miroslav Juráň 
Jakub Holas
Jakub Šabata  
Martin Bartoš
Klára Stachová 
Andrea Honejsková
Jarmila Veselá
Pavel Hotař
Petra Petrovská
Martina Bahulová
Jakub Wolf
Adéla Bohadlová
Štěpánka Sychrová
Petr Chutný
Vít Podráský
Petra Nováková
Soňa Rumlerová
Ondřej Gaudl
Markéta Kulhánková
Marek Bílý
Andrea Rottin
Anna Habánová
Renata Obadálková
Ondřej Hauser
Pavla Spurná
David Oplatek
Petra Kloiber Bartusek
Petra Jelečková
Tereza Chrástová
Libuška Soušová
Jana Dubová
Josef Patočka
Lenka Žáčková
Adéla Elbel
Stanislav Biler
Martina Svobodová
Eliška Marvanová
Alzbeta Jungrova
Eva Sychrová
Lucie Podlucka
Alena Hanáková
Patricie Twardowska
Vojtěch Kouřil
Martin Drahoňovský
Kateřina Olivová
Martin Baar
Trevor Žáček
Kateřina Rusňáková
Patrik Sýkora
Ondřej Karlík
Lenka Kominkova
Juraj Calaj
Marek Nedelka
Lukáš Lyer
Michal Dvořák
Vojtěch Jeřábek
Jana Malá
Šárka Navrátilová
Barbora Kršková
Ivica Šúrová
Martin Matula
Radka Římanová
Libor Rybka
Jonáš Kudera
Jana Beránková
Matěj Kruntorád
Marek Vantuch
Jan Vykopal
Adam Machacek
Valentino Todarello
Petra Koryčánková
Jiri Bilek
Lenka Pejchalová
Jakub Kutílek
Petra Melecká
Vojta Kaláb
Ondřej Teplý
Johana Švarcová
Martin Zet
Tereza Kalábová
Lubo Burgr
Andrea Bodnárová
Šárka Zahálková
Lukáš Černý
Simon Botten
Michal Lošonský
Jozef Henzl
Ondřej Jakubec
Tomáš Votoček
Jaroslav Drobný
Pavla Podsednikova
josef čevora
Pavla Bumbálková
Hana Nekužová
Magda Tothova
Müller-Riedlhuber Heidemarie
Matias del Campo
Andrea Maria Dusl
David Baum
Elisabeth Zimmermann
Michael Wallraff
GABRIELE PETRICEK
ren fah
Alexandra Bohrn
Brigitte Lacina
Anna Janovská
Martin Dr. Adel
Lukáš Bauer
Veronika Bröcknerová
Kamila Kovačíková
Klára Mišunová
Samuel Netocny
Honza Hrabal
Romana Drdova
ro raftl
Georg Poduschka
Jan Kubeš
Erik Bartoš
Andrea Kreppenhofer
Roland Gruber
Peter Neuwirth
Philipp Lesiak
Barbora Přichystalová
Katarína Krajčíriková
Martina Potůčková
Martina Potůčková
christian maryska
Petr Daněk
Andrea Kalinová
Tereza Dvořáková
Simon Rosner
Michaela Rýdlová
Lucie Weissová
barbara krobath
Martina Frühwirth
Petr Eliáš
raftl ro
ursula musil
Milan Škobrtal
Anna Šubrtová
Petr Klíma
Kristýna Trojanová
Ondřej Punda
Tomáš Cvrkal
Buchta Vojtěch
Monika Doležalová
Vendula Chalánková
Pavel Uretšlégr
Šárka Syslová
Vladimír Foret
Hannes Gellner
Michal Krištof
Jaroslav Lukeš
Daniela Křížová
Radoslava Krylová
Jan Kurka
Michaela Čadilová
Eva Sýkorová
Dagmar Viačková
Jan Pavézka
Jiří Mach
Tomáš Kodet
Jana Zuntychová
Lucie Šmardová
Dominika Belanská
Kateřina Zacheusová
Barbora Parmova
Lada Kolaříková
Radek Kolařík
Barbora Srpkova
Kateřina Malá
Marek Čejka
Barbora Štefková
Pavel Barták
Martin Večerek
Julie Grybos
Epp Vahtramäe
Lukáš Chrást
Ondřej Chrobák
Lenka Rezbarikova
Daniel Samiec
Lukáš Jiřička
Lenka Rišková
Lýdia Grešáková
David Karasek
František Lesák
Tadeáš Danczik
Gue Schmidt
Ivana Boulaz
Tomáš Johanovský
Pepa Daniel
Petr Ondrůj
Kuba Staník
Jan Vojtíšek
Přikládáme: