neděle 14. října 2012

STANOVISKO SPRÁVNÍ RADY NČA K PETICI NA PODPORU 4AM

(obdrželi jsme emailem 14.9.)

Správní rada NČA se na svém zasedání konaném dne 19.7.2012 zabývala peticí na podporu 4AM v brněnské Galerii architektury. Ačkoliv shledala, že ani autoři petice neuvedli žádné důvody, proč 4AM v brněnské Galerii architektury podporují, a ačkoliv nemá žádnou obecnou povinnost veřejně odůvodňovat svá rozhodnutí, rozhodla se správní rada vyhovět jejich přání a touto cestou zveřejnit důvody svého rozhodnutí vypovědět ke konci roku 2012 nájemní smlouvu se 4AM.
Brněnská Galerie architektury vznikla na přelomu 80. a 90. let minulého století nákladem tehdejšího Českého fondu výtvarných umění, který byl vlastníkem domu na Starobrněnské a vznik galerie financoval - stejně jako ostatní své aktivity ve prospěch architektonické obce - z prostředků pocházejících z tehdejších povinných odvodů z příjmů všech architektů. Dům i s galerií spolu s ostatním majetkem sloužícím architektům se posléze po transformaci Fondu na nadaci a jejím rozdělení stal majetkem Nadace české architektury. Ta v minulých letech galerii rekonstruovala pro potřeby soudobé prezentace architektury, a to opět s vynaložením prostředků vzniklých z původních povinných odvodů všech architektů. Vznikla tak galerie, která má - vzhledem k poslání Nadace i k původu použitých prostředků - sloužit široké architektonické obci k získávání odborných informací a k prezentaci vlastní práce.
V roce 2010 po dokončení rekonstrukce uspořádala Nadace výběrové řízení na nájemce této galerie. Nadace nabízela prostor galerie za dotované nájemné 1 Kč ročně plus další podporu formou grantů. Přihlásili se pouze dva uchazeči, z nichž jeden byl zcela nereálný a druhý se svým zaměřením nejen na architekturu ale i na nová média s posláním Nadace zčásti míjel. Správní rada se za pomoci své výběrové komise rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se 4AM ačkoliv toto družení mělo poněkud jiné zaměření než Nadace.  Následně se však rozhodla, že po prvním roce činnosti 4AM v brněnské galerii se k otázce Galerie architektury vrátí.
Od počátku letošního roku pak členové správní rady vedli diskuse nad informacemi o činnosti brněnské galerie. Shledali, že za celý rok 2011 byla galerie pro veřejnost otevřena pouze cca 161 dní, přičemž pro srovnání pražská Galerie Jaroslava Fragnera byla otevřena 230 dní. Sledováním výstavního programu i reakcí z prostředí brněnské architektonické obce členové správní rady dále dospěli k názoru, že profil 4AM je vyhraněn směrem, který nejen že není významné části brněnského odborného publika blízký, ale který dokonce i řadu brněnských architektů v podstatě vylučuje z možnosti v galerii prezentovat své práce a názory. Klubový charakter provozu, který je orientován jen na určitou část brněnské kulturní veřejnosti, pak tuto orientaci galerie jen podtrhuje. Brněnský nájemce navíc nedokázal navázat spolupráci s pražskou GJF a cestou vzájemné výměny alespoň některých výstav rozšířit rejstřík prezentace architektury jak v Brně tak v Praze a lépe tak zhodnotit prostředky vkládané Nadací do obou galerií. K problémům s brněnskou galerií dále přispěla neochota 4AM respektovat závazné pokyny památkové péče týkající se vnější prezentace 4AM na fasádě nadačního domu.
Přes veškerý respekt k právu sdružení 4AM prezentovat architekturu i další témata způsobem jemu vlastním dospěla většina členů správní rady k názoru, že není správné vynakládat nadační prostředky způsobem, který vyhovuje jen části brněnského publika, z níž navíc architekti tvoří jen jeden segment. Vyhraněná činnost 4AM má nepochybně své místo na brněnské kulturní a společenské scéně, není však na místě, aby jeho činnost Nadace podporovala v dosavadním rozsahu, který tvoří jednu z největších položek jejích výdajů -  4AM obdrželo od Nadace granty na rok 2011 v celkové výši 450 tis. Kč. Spolu s dotací nájemného, která činila 195 tis. Kč (1500 Kč/m2 ročně) tak sdružení 4AM mělo k dispozici nadační prostředky v celkové výši 645 tis. Kč.
Proto se správní rada po nezdařeném pokusu o smírné oboustranné odstoupení od smlouvy rozhodla nájemní smlouvu se 4AM jednostranně vypovědět, což jí ustanovení čl. VII. smlouvy umožňuje. Správní rada tím nehodlá nikterak zasahovat do vlastní činnosti 4AM, pouze tak ukončuje dosavadní způsob a rozsah podpory této činnosti z prostředků Nadace. Pokud bude sdružení 4AM ve své činnosti pokračovat v jiných prostorách a požádá Nadaci o nadační příspěvek na projekty, které budou spadat do sféry poslání a činnosti Nadace, může od Nadace v budoucnu získat další podporu pro svoji činnost. Vyloučena rovněž není ani ad hoc spolupráce přímo v prostorách Galerie architektury.
Co se budoucího provozu brněnské Galerie architektury týká, Nadace v současné době hledá způsob, jak galerii provozovat co nejotevřenějším způsobem respektujícím pluralitu názorů a svobodu volby osobních a odborných preferencí. Vzhledem k tomu, že galerie je jenom jedna, měl by její budoucí provozovatel umožnit prezentaci co nejširšího spektra pojetí architektury a podporovat dialog napříč architektskou komunitou, včetně širší zainteresované veřejnosti. Měl by také spolupracovat s dalšími obdobnými galeriemi v Česku i v zahraničí a přivážet do Brna zapůjčené výstavy rozšiřující místní obzory. 

Žádné komentáře:

Okomentovat